23 Th7

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN BMSGROUP GLOBAL

CÔNG TY CỔ PHẦN BMSGROUP GLOBAL


BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY GỒM:

  1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY: Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  2. BAN KIỂM SOÁT:  Là cơ quan thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.
  3. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY: làm việc theo chế độ chuyên trách, tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch, các chỉ thị, quyết định của HĐQT phù hợp với Điều lệ. Chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Các bộ phận trong Công ty đảm nhiệm các nhiệm vụ chuyên môn khác nhau nhưng có mối liên hệ chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau, dưới sự điều hành thống nhất và sâu sát của Ban lãnh đạo, do vậy có thể cùng lúc phát huy tối đa khả năng của đội ngũ cán bộ và tạo nên sức mạnh tổng thể khi giải quyết các công việc có quy mô lớn.

Mọi thông tin chi tiết cần liên hệ vui lòng gửi về: 

CÔNG TY CỔ PHẦN BMSGROUP GLOBAL

Địa chỉ: Phòng 1904, Tòa nhà FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0974 636562

E-mail: infor@bmsgroupglobal.com

Rất mong nhận nhận được sự quan tâm của quý vị!