Ths.Nguyễn Huy Hoàng

THS.NGUYỄN HUY HOÀNG

Chuyên gia Nhân sự – Chiến lược

Tổng Giám Đốc