Quá trình phát triển các tiêu chuẩn ISO

Phát triển các tiêu chuẩn ISO

Quá trình phát triển (xây dựng và sửa đổi) các tiêu chuẩn ISO được chia thành các giai đoạn sau đây:

1.Proposal stage (Giai đoạn đề xuất)

Đây là bước đầu tiên nhằm xác định xem một tiêu chuẩn quốc tế mới có thực sự cần thiết trong lĩnh vực nào đó không. Sau đó, đề xuất hạng mục tiêu chuẩn mới sẽ được trình lên Ủy ban phụ trách ISO để lấy ý kiến. Việc đóng góp ý kiến được thực hiện theo mẫu góp ý điện tử.

Người được đề cử đứng đầu dự án sẽ có tên trong mẫu góp ý điện tử.

Các vấn đề phức tạp liên quan đến bản quyền, bằng sáng chế hoặc đánh giá sự phù hợp có thể được đề xuất ngay giai đoạn này.

Giai đoạn này có thể được bỏ qua để xem xét và sửa đổi các tiêu chuẩn ISO đã được công bố trước đó. 

2.Preparatory stage (Giai đoạn chuẩn bị)

Thông thường, Ủy ban phụ trách ISO sẽ lập ra một nhóm công tác để soạn thảo dự thảo công tác phát triển tiêu chuẩn ISO. Nhóm công tác bao gồm các chuyên gia và người đứng đầu dự án. 

Ở giai đoạn này, các chuyên gia sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến bản quyền, bằng sáng chế và đánh giá sự phù hợp.

Liên tiếp các dự thảo công tác sẽ được ban hành cho đến khi các chuyên gia thống nhất được giải pháp tốt nhất. Sau đó, dự thảo đã được thống nhất sẽ được trình lên Ủy ban phụ trách ISO. Tiếp đó, Uỷ ban này sẽ quyết định giai đoạn tiếp theo, chẳng hạn như giai đoạn uỷ ban hoặc giai đoạn thăm do ý kiến. 

Nền tảng ISO/TC có thể được sử dụng để chia sẻ tài liệu trong giai đoạn này và các giai đoạn khác của quá trình phát triển tiêu chuẩn ISO.

3.Committee stage (Giai đoạn ủy ban)

Trong giai đoạn này, dự thảo do nhóm công tác chuẩn bị được gửi tới các thành viên của Ủy ban phụ trách ISO.

Nếu Ủy ban triển khai giai đoạn này thì bản dự thảo của Uỷ ban (the committee draft – CD) sẽ được ban hành tới các thành viên để lấy ý kiến và biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử. Liên tiếp các dự thảo sẽ được ban hành cho đến khi các nội dung kỹ thuật được thống nhất.
 

4. Enquiry stage (Giai đoạn lấy ý kiến)

Tại đây, Thư ký ISO sẽ trình Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc tế (The Draft International Standard – DIS) lên Ban Thư ký ISO. Sau đó, dự thảo DIS sẽ được ban hành đến tất cả thành viên ban ISO. Các thành viên này có thời hạn 3 tháng để bỏ phiếu và góp ý cho dự thảo. (Chỉ những nội dung chính được dùng để trình dự thảo).

Dự thảo DIS sẽ được phê duyệt nếu được 2/3 số thành viên Uỷ ban Kỹ thuật ISO ủng hộ và không quá 1/4 số phiếu phản đối.

Nếu dự thảo DIS được phê duyệt, dự án sẽ được công bố. Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban phụ trách ISO có thể quyết định bổ sung giai đoạn Dự thảo cuối cùng (FDIS) vào dự án nếu cần thiết.

5. Approval stage (Giai đoạn phê duyệt)

Giai đoạn này sẽ được tự động bỏ qua nếu dự thảo DIS đã được phê duyệt

Tuy nhiên, nếu dự thảo được sửa đổi đáng kể theo ý kiến đóng góp của các thành viên Uỷ ban ISO ​​ở giai đoạn DIS (ngay cả khi dự thảo DIS đã được phê duyệt), Uỷ ban này vẫn có quyền quyết định liệu có triển khai giai đoạn này hay không.

Nếu giai đoạn này được triển khai, Thư ký ISO sẽ trình Dự thảo DIS cuối cùng lên Ban thư kí ISO. Sau đó, Dự thảo DIS cuối cùng sẽ được ban hành tới tất cả các thành viên của Uỷ ban phụ trách ISO để lấy biểu quyết trong vòng 2 tháng. (Chỉ những nội dung chính được dùng để trình dự thảo DIS cuối cùng).

Tiêu chuẩn ISO sẽ được chấp thuận nếu 2/3 số thành viên của Ban Kỹ thuật và Thư ký ISO chấp thuận và số phiếu phản đối không quá 1/4 tổng số phiếu bầu.

6. Publication stage (Giai đoạn công bố)

Ở giai đoạn này, Thư ký ISO sẽ nộp bản cuối cùng của dự thảo để tiến hành công bố. Giai đoạn này chỉ chỉnh sửa các lỗi biên tập của dự thảo. Sau đó, dự thảo sẽ được Ban Thư ký ISO công bố ban hành thành một tiêu chuẩn quốc tế.

Ban Thư ký ISO và người đứng đầu dự án có khoảng thời gian 2 tuần hoàn tất các công việc trước khi tiêu chuẩn được công bố.