Tư vấn, triển khai xây dựng Hệ thống kinh doanh

BMSGROUP giúp các doanh nghiệp có được một hệ thống kinh doanh phù hợp nhất về:

Đội ngũ bán hàng, Hệ thống phân phối, Doanh số, Thị phần, Chi phí bán hàng, Công nợ phải thu với loại hình, quy mô và chiến lược doanh nghiệp, bằng cách:

  • Phân tích Doanh nghiệp, môi trường (vi mô, vĩ mô)
  • Xây dựng kế hoạch, quy trình kinh doanh
  • Xây dựng, đào tạo, huấn luyện nhân sự kinh doanh
  • Xây dựng hệ thống phân phối
  • Triển khai, đo lường, đánh giá, điều chỉnh, đào tạo và chuyển giao lại Hệ thống kinh doanh