Tám bước quản lý quá trình theo ISO 9001:2015

Một hệ thống quản lý bao gồm nhiều quá trình có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, trong đó mỗi

Quá trình phát triển các tiêu chuẩn ISO

Phát triển các tiêu chuẩn ISO

Quá trình phát triển (xây dựng và sửa đổi) các tiêu chuẩn ISO được chia thành

5 điểm nhấn trong Mô hình P-D-C-A của ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, mà về cơ bản là ISO 9001:2000, sau gần 20 năm từ khi được soạn thảo, đã

Tư vấn, triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

Khi việc quản lý, điều hành và kiểm soát công việc của một doanh nghiệp chưa đạt được như mong muốn,